Εμβολοφόρες αντλίες υψηλής πίεσης νερού, παροχής έως 50lit και μέγιστης πίεσης έως 500bar.