Διαθέτουμε μηχανήματα υπέρ υψηλής πίεσης κοπής μετάλλου με νερό.