Πνευματικοί κύλινδροι μονής και διπλής ενεργείας, απλοί και μαγνητικοί, διαμέτρου από 12φ έως 200φ.