Πλήρες πρόγραμμα πνευματικών ηλεκτροβαλβίδων, χειροκίνητων βαλβίδων, ρυθμιστών πίεσης αέρος, προπαρασκευαστών αέρος, βαλβίδων ασφαλείας και στραγγαλιστικών βαλβίδων.