Χειραντλίες και ποδαντλίες, μονής και διπλής ενεργείας και μέγιστης πίεσης 1000 bar.