Πτερυγιοφόρες αντλίες μονές, διπλές, πολλαπλές, τύπου Vickers, τύπου Denison και ανταλλακτικά αυτών.

Ακτινωτές εμβολοφόρες αντλίες μικρής παροχής και μέγιστης πίεσης έως 1000bar.