Ισχύουσα Νομοθεσία
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.ipsilipiesi.com διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της εταιρίας ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της.
Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί αρχεία μόνο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών – πληροφοριών. Η εταιρία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για τους ίδιους λόγους.

Η εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Εμπορικά Σήματα
Tα λογοτυπα και άλλα σήματα που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο www.ipsilipiesi.com αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρίας ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. Γραφικά που χρησιμοποιούνται όπως εικονίδια είναι επίσης κατοχυρωμένα. Τα εμπορικά σήματα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την προβολή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν ανήκει στην εταιρία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. ή που με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, ή υποτιμά και υπονομεύει την εταιρία.
Προσωπική Χρήση

Η παρούσα τοποθεσία διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. .

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.ipsilipiesi.com επιτρέπεται να αναδημοσιευθούν εν όλω ή εν μέρει μόνο για μη εμπορική χρήση και με ταυτόχρονη αναφορά του δικτυακού τόπου www.ipsilipiesi.com ως πηγή της πληροφορίας.

Πνευματικά Δικαιώματα
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.ipsilipiesi.com, και μόνο σε αυτό, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και των λοιπών αποκλειστικών δικαιωμάτων νομιμοποιεί την εταιρία να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.